Μετά το πέρας του χρόνου υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολογγίου του Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) για τη συμμετοχή τους στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, διαπιστώθηκε ότι υπέβαλε αίτηση ένας (1) φοιτητής.

Ωστόσο η Αίτηση του φοιτητή αυτού με ΑΜ. 76516706 και αρ. πρωτ. 726/5-4-2021, απορρίπτεται γιατί δεν περιλαμβάνει βεβαίωση αποδοχής απασχόλησης από τον φορέα.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής των φοιτητών θα υπάρξει προθεσμία πέντε (5)  ημερών για τυχόν ενστάσεις οι οποίες θα γίνονται στη Γραμματεία του Τμήματος και στη συνέχεια τα οριστικά αποτελέσματα  θα αναρτηθούν έξω από τη Γραμματεία του Τμήματος, στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.